IQ en executieve functies

Iedere leerkracht kent ze wel de leerlingen die steeds hun spullen vergeten, of hun huiswerk niet af hebben, of afspraken vergeten. De beeldvorming; "als hij zijn best doet, kan hij het wel" en daarbij de overtuiging "dus hij doet het expres" of "hij wil niet" of ook een hele bekende "hij is niet gemotiveerd" zorgt ervoor dat we het risico lopen dat we niet op tijd onderkennen dat deze leerlingen sommige vaardigheden nog niet eigen hebben gemaakt en mogelijk zelfs hierop achterliggen in ontwikkeling.

De opbouw van de intelligentie is mede bepalend voor de sterke en zwakke punten in het leren van een jeugdige. Het cijfertje zelf zegt nog niks over waar de krachten van het kind liggen en waar extra aandacht aan besteed dient te worden.

Naarmate het ouder worden van een kind worden er ook steeds meer vaardigheden verwacht die verankerd liggen in de executieve functies. Niet bij ieder kind zijn deze even goed ontwikkeld, wat vaak leidt tot problemen in de schoolgang en zelfs schoolverzuim. Het lijkt er vaak op dat een jongere niet gemotiveerd is, maar vaak ligt er een andere oorzaak aan ten grondslag, nl het niet kunnen.

We mogen er vanuit gaan dat geen een jongere graag kritiek krijgt en dus expres slecht zijn best doet. het niet gemotiveerd zijn is dus vaak een signaal van andere onderliggende problematiek.

Het tijdig onderkennen van de oorzaak van het gedrag is dus noodzakelijk voor het in kunnen zetten van de juiste aanpak om de ontwikkeling en schoolgang weer zo snel mogelijk op het juiste pad te krijgen en de negatieve ervaringen voor de jongere zo gering mogelijk te houden.

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om met dit thema aan de slag te gaan:

- individuele begeleiding voor de jongere, waarbij school en ouders intensief betrokken worden (zonodig volgt eerst diagnostisch onderzoek)

- voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerkrachten om tijdig te kunnen signaleren en hier een passende aanpak op in te zetten, zowel preventief als ondersteunend.